Taşınır Kayıt ve Kontrol Yönetimi Birimi
23 Temmuz 2018

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yönetimi Birimi Görev Tanımı:

1) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

2) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

3) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek,

4) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

5) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

6) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

7) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

8) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

9) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

10) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek,

11) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,

12) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak,

13) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,

14) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak görev ve sorumlulukları arasındadır.

15) Her yılın başlangıcında taşınır kayıt ve taşınır kontrol onayını almak.

16) Her yılın başlangıcında sayım komisyonu oluşturmak ve sayım yapmak.

17) Satın alınan veya bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların kaydını yapmak.

18) Birimlerimizde kullanılan demirbaş malzemelerin ilgili kişilere zimmetlerini yapmak.

19) Birimlerimizce kullanılan kırtasiye sarf malzemelerinin MKYS sisteminden takip ve çıkış işlemlerini yapmak.

20) Kurumumuzda kullanılan demirbaşların kullanım ömrünü tamamlamış olanların tespiti yapılarak HEK komisyonu oluşturmak ve ömrünü tamamlamış malzemeleri hurdaya ayırmak.

21) Kurumumuzca uygun görülen malzemelerin ilgili birimlere devrini gerçekleştirmek.

22) Kurumumuz merkezi satın alma tarafından alınan tıbbi cihaz ve antiseptik ilaçların girişi yapılarak ilgili hastanelere devrini yapmak.

23) Yıl sonunda Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvellerini hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

 

İletişim:

İlhan PARKIN 

0 312 565 0827