Basın ve Kurumsal İletişim Yönetimi Birimi
20 Mayıs 2022

Basın ve Kurumsal İletişim Yönetimi Birimi Görev Tanımı: 

1.Yazılı ve görsel basın takip edilerek, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü hakkında yapılan yayınları tespit etmek, belge ve bilgileri arşivlemek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlardan Makamca uygun görülenlere karşı gerekli düzeltme ve tekzip haklarını kullanması için ilgili ve yetkili makamlar nezdinde girişimde bulunmak,

2.Medyada yer alan aleyhte haberler hakkında bilgi notu hazırlamak, süreci takip etmek ve Genel Müdürlük Makamına sunmak,

3.Genel Müdürlüğün, kamuoyuna duyurulmasını öngördüğü haber, bildiri, demeç ve kararların iç ve dış basına, yazılı ve görsel basın ile haber ajanslarına duyurulması ve yayımlanması için çalışma yapmak,

4.Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing, seminer ve benzeri görüşmeleri düzenlemek ve koordine etmek, bunlara ait belge ve bilgileri arşivlemek ve yayımlamak,

5.Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü üst yönetiminin faaliyetlerinde fotoğraf ve video çekimi yaparak, arşiv işlerini yürütmek,

6.Meslekle ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan toplantı, brifing, seminer veya kurultaylara katılarak sergi, stant ve afişleri hazırlamak, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünü tanıtan film ve belgeselleri planlamak ve hazırlatılmasını sağlamak,

7.Genel Müdürlük için öngörülen kitap, gazete ve dergilerin seçimi için oluşturulan “Yayın İnceleme Kurulu” nun sekretarya işlerini yürütmek,

8.Önemli gün ve yapılan etkinlikleri planlamak ve yürütmek,

9.Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü görev alanına giren konularda, sağlık alanındaki iyi uygulamaların üretilmesini, medya ile paylaşılmasını ve olumlu gündem oluşturulmasına yönelik tüm faaliyetleri koordine etmek,

10.Paydaş kurumlar ve medya profesyonelleri ile sağlık alanındaki gelişmeler hakkında toplantılar ve eğitimler düzenlemek,

11.Vatandaşların doğru ve anlaşılabilir sağlık bilgilerine ulaşabilecekleri kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetmek,

12.Paydaş kurumlardan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak; Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü göstergeleri başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen veriler, işler ve yapılan araştırma çıktılarının, ilgili tüm sektör ve paydaşlarla paylaşılması faaliyetleri yürütmek,

13.Genel Müdürlük düzeyinde ve Sağlık Bakanlığı diğer birimleri arasında gerçekleşen iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik bilgi akışını sağlamak ve Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ilgi alanına giren hususların kurumsal takip sürecini yönetmek,

14.Kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal aidiyet çalışmalarına yönelik faaliyetler yapmak,

15.Genel Müdürlük personeline yönelik söyleşi, toplantı vb. sosyal etkinlik ve eğitimlerin planlamasını yapmak,

16.Sağlık Tesislerinden gelen ve Genel Müdürlük görev alanına giren afiş, broşür gibi basılı belgelerin değerlendirilmesini sağlamak,

17.Genel Müdürlük internet sayfasını düzenlemek, güncellemek ve takibini sağlamak görev ve sorumlulukları arasındadır.

 

       İletişim:          

        0 312 565 0093