Görev Tanımı
21 Aralık 2021

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge

MADDE 19- (1) (Değişik: 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) (1) 

İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük personelinin özlük iş ve işlemlerini ilgili birimler nezdinde takip ve koordine etmek.

b) Genel Müdürlüğün genel evrak ve arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.

c) Tahakkuk ve mutemetlik işlemlerini yürütmek.

ç) Genel Müdürlük merkezinde Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde sayılan iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d) Genel Müdürlük ve sağlık tesisleri arasında iletişim ile ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

e) Genel Müdürlüğün teknik hizmetlerini, temizlik hizmetlerini ve sekreterlik hizmetlerini koordine etmek.

f) Genel Müdürlüğün fiziki ve insan kaynaklan planlamasının koordinasyonunu yürütmek.

g) Genel Müdürlüğün EBYS işlemleri için İlgili genel müdürlük ile koordinasyonu sağlamak.

ğ) Kurumsal sosyal medya hesaplarını ve web sayfasını yönetmek, yazılı ve görsel basın İle sosyal medya hesaplarını takip etmek, sağlık alanında olumlu gündem oluşturulmasına yönelik faaliyetleri koordine etmek.

h) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak düzeltme ve tekzip haklarının kullanmasını sağlamak.